Všeobecné obchodní podmínky Lajkomat.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty se vztahují na zprostředkování příkazních smluv a zajišťování souvisejících služeb inzerentům prostřednictvím webového rozhraní www.lajkomat.cz provozovaného společností:

WOW MARKETING s. r. o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ: 04175905

DIČ: CZ04175905                          

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

telefonní číslo: +420 777 844 560

kontaktní e-mail: info@lajkomat.cz

           

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • interakce jsou činnosti poskytovatelů na sociálních sítích, jak jsou vymezeny v nabídce služeb provozovatele, které inzerent požaduje provést (např. sdílení či komentování příspěvků či jejich „lajkování“);
 • inzercí se rozumí v souhrnu inzerentův obsah, který inzerent zpřístupnil k provedení požadovaných interakcí, toto zpřístupnění se dále označuje též jako „vkládání inzerce“ nebo „zadávání inzerce“;
 • inzerentem je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zadala propagaci obsahu;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty;
 • obsahem (popř. inzerentovým obsahem) se rozumí zejména veškerý obsah, který inzerent vložil na sociální sítě a jehož propagace je předmětem Smlouvy;
 • odkazem se rozumí hypertextový odkaz nebo jakákoliv jiná forma odkázání na inzerentův obsah, umožňující jeho jednoduché vyhledání;
 • poskytovatelem je fyzická osoba, jejíž interakce provozovatel zprostředkovává inzerentovi;
 • propagací obsahu se rozumí interakce poskytovatelů ve vztahu ke konkrétnímu inzerentově obsahu;
 • provozovatel webového rozhraní (nebo jen „provozovatel“) je právnická osoba, uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí se rozumí zprostředkování veškerých smluv a poskytování dalších služeb na webovém rozhraní včetně zajišťování všech funkcí webového rozhraní;

 

 • Smlouva je jakákoliv smlouva mezi inzerentem a poskytovatelem, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní;
 • sociálními sítěmi (j. č. sociální sít) jsou Facebook (www.facebook.com), Instagram (www.instagram.com) a YouTube (youtube.com);
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese lajkomat.cz.
  • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a inzerenta při užívání webového rozhraní.  
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Registrací a též potvrzením na webovém rozhraní inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

 1. Služby provozovatele
  • Provozovatel zprostředkuje inzerentovi propagaci jeho obsahu na sociálních sítích třetími osobami-poskytovateli, a to v rozsahu sjednaném ve smlouvě mezi provozovatelem a inzerentem. Inzerent se zavazuje uhradit formou kreditu jednak odměnu poskytovatelům ve výši určené provozovatelem (odměna se poskytuje prostřednictvím provozovatele) a dále též provizi provozovateli. Obsah zprostředkovaných smluv a úplaty za ně (viz čl. 5.1) jsou konkrétněji vymezeny na adrese https://inzerce.lajkomat.cz/inzerent/cenik/.
  • Provozovatel zaručuje, že smluvní plnění mezi poskytovateli a inzerentem proběhne ve sjednaném rozsahu. Provozovatel však nezaručuje, že se v důsledku propagace skutečně zlepší výsledky hospodářské činnosti inzerenta, že vzrůst zájmu o jeho propagaci bude trvalý, ani že dojde k jakémukoliv jinému výsledku, který nebyl výslovně sjednaným obsahem konkrétní Smlouvy mezi stranami.
  • Součástí provozovatelových služeb je rovněž vedení kreditního účtu inzerenta, zejména umožnění jeho dobíjení, poskytování informací o jeho stavu a převod kreditu na účet poskytovatelů. Kredit slouží výlučně k plněním provozovateli a poskytovatelům, která jsou poskytována ze smluv uzavíraných na webovém rozhraní. Kreditní účet není platebním účtem a uložený kredit není elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
  • Provozovatel zpřístupní inzerentům na webovém rozhraní statistiky o naplňování předmětu Smluv.
  • Provozovatel může nabízet i další, příbuzné služby, neuvedené výše v tomto článku. Smlouvy o takových službách se též přiměřeně řídí těmito obchodními podmínkami a jejich ceny jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Vyhlásí-li provozovatel bonusové akce nebo nabídne-li inzerentům jiné zvláštní výhody, vyhrazuje si právo tyto akce či nabídky výhod ukončit předčasně.
  • Využívání jednotlivých služeb je možné pouze prostřednictvím uživatelského účtu.

 

 1. Registrace a uživatelský účet
  • Pro využívání všech funkcí webového rozhraní (zejména pro zadání inzerce) se musí inzerent registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, její sídlo, IČO, DIČ,
   e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
  • E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze především zadat inzerci, sledovat naplňování sjednaných smluv, dobíjet kredit a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

 1. Zadání inzerce a provádění interakcí
  • Inzerci může inzerent zadat vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Bez zbytečného odkladu bude inzerce zpřístupněna poskytovatelům.
  • Okamžikem odeslání webového formuláře je uzavřena smlouva o zprostředkování. Smlouva mezi inzerentem a poskytovatelem, jejíž zprostředkování je předmětem Smlouvy, je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel provede sjednané interakce; provede-li je řádně, je tím zároveň smlouva splněna.
  • Kde se na webovém rozhraní používají k popisu obsahu interakcí pojmy jako „like“ či „lajk“, „komentář“, „sdílení“ a další, je nutné tyto pojmy vykládat tak, jaký mají význam na příslušné sociální síti, s přihlédnutím k tomu, jak je vykládá široká veřejnost, tvořící uživatele těchto sociálních sítí.

 

 1. Platební podmínky
  • Výši odměny za činnost poskytovatelů určuje provozovatel. Kde je na stránkách uvedena cena služby, zahrnuje tato kromě provize nebo i částku na úhradu odměny poskytovatelům, kterou provozovatel bezodkladně předá poskytovatelům; k tomu jej inzerent zmocňuje.
  • Cenu služeb lze hradit výlučně inzerentovým kreditem. Kredit může být dobit (získán) na stránce https://inzerce.lajkomat.cz/inzerent/dobit za českou zákonnou měnu bezhotovostní úhradou, tedy platební kartou nebo převodem z účtu. Převodní poměr je uveden na webovém rozhraní. Dobití kreditu je plnění podléhající dani z přidané hodnoty (DPH).
  • Objednáním interakcí dává inzerent souhlas, aby byl kredit za celý sjednaný objem interakcí stržen hned po uzavření Smlouvy. Pokud jde o část ceny, která představuje odměnu poskytovatelům, přebírá tím provozovatel příslušnou částku do úschovy. Nedojde-li k objemu interakcí, které provozovatel přislíbil zprostředkovat, má inzerent práva z vadného plnění (viz níže).
  • Kredit nepředstavuje finanční hodnotu a nemůže být převeden zpět na peníze. Informace o stavu kreditu a historii změn jeho stavu může inzerent získat na webovém rozhraní ve svém účtu.
  • Kredit je nepřenosný.
  • Poskytne-li provozovatel slevu nebo jiné zvláštní zvýhodnění, nelze tyto slevy a zvýhodnění v jedné Smlouvě kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Podmínky poskytování služeb, odpovědnost stran
  • Inzerce nesmí obsahovat reklamu na činnost třetí strany, která je konkurenční vůči službám provozovatele (nabízeným na webovém rozhraní).
  • Inzerce nesmí obsahovat audio nebo video záznamy s automatickým přehráváním.
  • Inzerce nesmí porušovat dobré mravy a právní předpisy, platné na území České republiky, popř. jiného státu, pokud by mohly na danou inzerci dopadat jeho právní předpisy. Povaha inzerce nesmí být způsobilá poškodit dobré jméno provozovatele. Zejména, ale nikoliv výlučně, inzerce nesmí obsahovat:
   • obsah, který by porušoval autorská nebo jiná osobnostní či majetková práva třetích osob,
   • pornografický obsah,
   • hrubost, vulgární jazyk,
   • obsah způsobilý narušit výchovu dětí a mládeže,
   • obsah propagující násilí, nenávist, extremistické politické ideologie atp.,
   • obsah navádějící k trestné činnosti nebo jí schvalující,
   • utajované informace, a
   • podvodný obsah, obsah způsobilý porušit předpisy na ochranu spotřebitele, na ochranu hospodářské soutěže atp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci neuveřejnit nebo uveřejněnou inzerci odstranit, pokud inzerce:
 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • porušuje pravidla o obsahu inzerce, stanovená v čl. 6.1-6.3 nebo jinde v těchto obchodních podmínkách,
 • obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • nebo jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky, popř. jiného státu, může-li jeho právní řád na předmět Smlouvy dopadat, nebo dobré mravy.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • může nakládat se všemi potřebnými právy k obsahu, který je předmětem inzerce;
 • jeho obsah je způsobilý k naplnění předměty Smlouvy, tedy především nastavení jeho dosahu umožňuje poskytovatelům jeho propagaci,
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerce;
 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • při užívání webového rozhraní se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  • Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s třetími osobami, ať už na sociálních sítích nebo jinak v rámci svého obchodního nebo obdobného styku nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla.
  • Inzerent odpovídá provozovateli za jakoukoliv újmu, kterou mu způsobil zaviněným porušením pravidel stanovených v tomto článku nebo jakékoliv jiné smluvní nebo zákonné povinnosti. Pokud by třetí osoba vymohla na provozovateli jakékoliv sankční plnění v důsledku toho, že inzerent porušil svoje povinnosti vůči provozovateli (zejména povinnosti stanovené v čl. 6.3 a 6.5), nahradí inzerent provozovateli vše, co třetí osobě provozovatel musel vydat, a všechny související náklady.
  • Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
  • Může-li poskytovatel v rámci sjednané interakce vytvořit vlastní text (např. text komentáře nebo doprovodný text ke sdílení příspěvku), neodpovídá provozovatel za obsah těchto textů. Provozovatel neodpovídá ani za jiný obsah, který vkládají poskytovatelé na sociální sítě, např. jako profilový obrázek.
  • Provozovatel zvláště není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.
  • Provozovatel v žádném případě neručí inzerentovi za jeho závazky, ať už smluvní nebo mimosmluvní, vůči jeho zákazníkům nebo jiným třetím osobám s výjimkou povinnosti zaplatit poskytovatelům odměnu za interakce sjednané na tomto rozhraní.

 

 1. Reklamace
  • Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Nedojde-li k uskutečnění sjednaného objemu interakcí ve sjednané lhůtě (čl. 9.1), má inzerent právo na vrácení poměrné části vydaného kreditu (odpovídající poměrné části interakcí, které nebyly dodány) včetně té části, která byla odvedena do úschovy na odměnu poskytovatelům. Inzerent však nemá právo na zaplacení žádných úroků.
  • Zjistí-li provozovatel, že nebylo dosaženo sjednaného objemu interakcí, uspokojí provozovatel inzerentovo právo dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu i bez výzvy. V ostatních případech musí inzerent uplatnit reklamaci.
  • Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
  • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu; ustanovení čl. 7.2 se zde užije přiměřeně.
  • Není-li pro charakter vady postup dle čl. 7.2 v daném případě možný, inzerent má právo na jiné způsoby nápravy vadného plnění dle občanského zákoníku. Není-li vada takového charakteru, že znemožňuje inzerentovi využívat všech služeb provozovatele nebo jejich podstatné části, vrátí se vynaložené prostředky vždy v kreditu, ne v penězích.

 

 1. Lhůty ke splnění, doba trvání smluvních vztahů, ukončení spolupráce
  • Sjednané interakce budou dodány ve lhůtě, uvedené na webovém rozhraní.
  • Vzhledem k tomu, že splnění závazku je závislé na aktivitě třetích osob (poskytovatelů), nelze žádnou Smlouvu sjednat jako fixní závazek ve smyslu § 1980 občanského zákoníku.
  • Pokud inzerent svůj obsah, který je předmětem služeb, odstraní nebo se z jiného důvodu stane splnění závazku pro provozovatele nemožným nebo nezákonným nebo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, závazek zaniká. Na vrácení ceny nebo její části má inzerent nárok jenom tehdy, pokud nemožnost splnění způsobil provozovatel; v tom případě se užijí ustanovení těchto obchodních podmínek o reklamaci.
  • Pokud inzerent poruší svoji smluvní povinnost podstatným způsobem, může s ním provozovatel okamžitě ukončit spolupráci, tedy odstranit jeho uživatelský účet a veškerou jeho inzerci. Za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem inzerentem bude považováno zejména porušení pravidel, stanovených v čl. 6 těchto obchodních podmínek.
  • Je-li spolupráce ukončena dle předchozího odstavce, není provozovatel povinen vracet inzerentovi žádné poskytnuté plnění. Nevyužitý kredit bez náhrady propadá.
  • Inzerent může svoji spolupráci s provozovatelem ukončit kdykoliv tím, že zruší svůj uživatelský účet. Tím dojde k odstranění veškeré inzerentovy inzerce.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  • V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit z webového rozhraní bez náhrady veškerou inzerci inzerenta. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Inzerent uděluje souhlas s tím, že provozovatel smí užít obchodní firmu inzerentovy společnosti, její logo a adresu jejích webových stránek ve svých referencích na webovém rozhraní nebo i jinde ve svých prezentacích. Požádá-li inzerent písemně o vyloučení z referencí, provozovatel tak učiní neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění inzerenta. Vydané peněžní prostředky za nespotřebovaný kredit se ani v takovém případě nevrací, nerozhodne-li provozovatel jinak.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Příslušným soudem k řešení sporů ze Smluv je vždy soud, v jehož obvodu sídlí provozovatel. Strany se nicméně zavazují spory ze Smluv řešit nejprve smírnou cestou.
  • Provozovatel nehradí inzerentovi náklady na uzavření Smlouvy, jako jsou například poplatky za internetové připojení.
  • Komunikace mezi stranami bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní nebo formou elektronické pošty (e-mailu), doporučenou poštou nebo osobním doručením. Telefonicky lze poskytnout inzerentovi podporu nebo mu podat informaci, touto formou však nemohou být uzavírány či měněny Smlouvy nebo být činěna jiná právní jednání.
  • Inzerent souhlasí s tím, že provozovatel mu nepodá informace o identitě poskytovatelů, s výjimkou případů, kdy se po nich bude chtít inzerent domáhat nároků, které mu vůči nim vzniknou a které není povinen dle těchto obchodních podmínek uspokojit provozovatel. Případnou žádost o poskytnutí údajů o identitě poskytovatelů podá inzerent provozovateli vždy písemně formou doporučené pošty.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.2.2018.

Otevřít chat
1
Ahoj! Děkujeme za návštěvu. Stiskněte tlačítko Start pro chatování s naší podporou :)

Začít